Algemene voorwaarden

Klik hier voor een pdf-versie van de algemene voorwaarden..

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

laboratorium:       Aqualab Zuid B.V. gevestigd te Werkendam;

opdrachtgever:     de natuurlijke of rechtspersoon die aan het laboratorium een opdracht verstrekt;

opdracht:             een opdracht tot onderzoek, al dan niet gecombineerd met monsterneming, vervoer en/of advisering, dan wel alleen een opdracht tot advisering op het gebied van waterkwaliteit;

onderzoek:           bepaling en omschrijving van hoedanigheid en/of hoeveelheid van samenstellende componenten en organismen van een bepaalde stof (van water).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het laboratorium en de opdrachtgever, behoudens de voorwaarden die schriftelijk zijn vastgelegd alsmede de voorwaarden die voortvloeien uit een door het laboratorium aanvaarde opdracht.

 

Artikel 3 - Opdracht

1   Het uitvoeren van werkzaamheden onder deze algemene voorwaarden geschiedt uitsluitend uit hoofde van een overeenkomst, gebaseerd op een door het laboratorium schriftelijk aanvaarde opdracht van de opdrachtgever.

2   De opdracht bevat ten minste een omschrijving van de werkzaamheden die de opdrachtgever van het laboratorium verwacht en van de wijze van rapporteren over de resultaten. Zo mogelijk vermeldt de opdracht de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid.

3   Het laboratorium staat er voor in dat een in de opdracht vermelde uitvoeringstermijn zoveel als mogelijk wordt aangehouden. Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal het laboratorium dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever berichten en zo nodig in overleg een nieuwe termijn vaststellen.

4   Een overeenkomst kan een eenmalige opdracht bevatten, dan wel opdrachten die gedurende een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd worden uitgevoerd; de opdrachtgever kan alsdan met inachtneming van de bepalingen van de deelopdrachten, verstrekken aan het laboratorium. Ook deelopdrachten komen eerst tot stand nadat de aanbieding van de opdracht schriftelijk is aanvaard.

5   Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend, indien zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Tarieven en betaling

1   Voor het uitvoeren van een opdracht is de opdrachtgever bedragen verschuldigd volgens de tarievenregeling van het laboratorium, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2   Alle verschuldigde bedragen worden na afloop van een opdracht door middel van een nota in rekening gebracht, behoudens het hierna bepaalde in lid 3 en 4.

3   Het laboratorium behoudt zich het recht voor bij langlopende opdrachten periodieke nota's te verzenden.

4   Het laboratorium kan vooruitbetaling van een opdracht verlangen, indien dit bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk is bedongen.

5   De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in euro’s binnen dertig dagen na de factuurdatum. Zodra de opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, verkeert hij in verzuim en is hij aan het laboratorium de wettelijke rente verschuldigd. Indien het laboratorium overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van deze kosten zal alsdan worden berekend overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Indien een het laboratorium overgaat tot een gerechtelijke procedure, komen de kosten daarvan eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte hiervan zal door de Rechtbank worden bepaald.

6   Het staat het laboratorium vrij op elke door de (fiscale) wet- en regelgeving van het Nederlands recht toegestane wijze te factureren.

 

Artikel 5 - Intrekking, onderbreking of vertraging

1    De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden die voor het laboratorium voortvloeien uit het intrekken of de onderbreking van een opdracht of uit vertragingen in de uitvoering van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de intrekking, onderbreking of vertraging niet aan het laboratorium valt toe te rekenen.

2    Het bepaalde in lid 1 brengt met zich mee dat de opdrachtgever aan het laboratorium in geval van aansprakelijkheid de volledige schade van het laboratorium, dat wil zeggen het positief contractsbelang, dient te vergoeden aan het laboratorium.

 

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen wordt de opdrachtgever, indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de opdracht mocht voortvloeien, alsmede in het geval van (het aanvragen van) zijn faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het laboratorium het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de opdracht geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van het laboratorium op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en/of van de opschorting en/of van de ontbinding, zulks onverminderd de overige rechten en middelen die het laboratorium krachtens de wet in betreffende gevallen ten dienste staan.

In alle genoemde gevallen is elke vordering die het laboratorium op de opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7 - Geheimhouding

1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens in geval van een verplichting tot openbaarmaking krachtens wet- of regelgeving of in geval van een gerechtelijke uitspraak, is het laboratorium verplicht tot geheimhouding van aan de opdrachtgever verstrekte resultaten van het onderzoek, dat het voor de opdrachtgever heeft verricht. Deze geheimhoudingsplicht eindigt twee jaren na verschijningsdatum van de resultaten van het onderzoek of zoveel eerder als dit door het laboratorium noodzakelijk wordt geacht en de opdrachtgever tevoren is geïnformeerd over het voornemen van het laboratorium om zijn geheimhoudingsplicht te beëindigen.

2   Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekendmaken van resultaten van het onderzoek bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit het laboratorium van de verplichting tot geheimhouding in de mate dat het redelijkerwijs nodig is om de misverstanden weg te nemen.

3   Indien naar het oordeel van het laboratorium op grond van de resultaten van het onderzoek gevaar is te duchten voor de volksgezondheid, dan wel indien een wettelijke verplichting hiertoe bestaat, ontheft dit het laboratorium van zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de desbetreffende autoriteiten. In dat geval informeert het laboratorium de opdrachtgever, alvorens tot mededeling over de gevaartoestand over te gaan.

 

Artikel 8 - Verplichtingen opdrachtgever

1   De opdrachtgever garandeert dat de voor de opdracht noodzakelijke gegevens en/of stoffen (waaronder monsters) tijdig, op juiste wijze, en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften worden aangeleverd en zal - voor zover in verband met de opdracht noodzakelijk – een onjuiste of onvolledige aanlevering van gegevens en/of stoffen tijdig herstellen respectievelijk aanvullen.

2   De opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat het laboratorium zijn werkzaamheden zodanig kan uitvoeren dat de veiligheid van de personen, die door of vanwege het laboratorium in verband met de opdracht worden ingezet, is gewaarborgd en hun gezondheid is beschermd.

 

Artikel 9 - Beschikkings- en auteursrechten

1   Onverminderd de bepalingen omtrent intellectuele en industriële eigendomsrechten waaronder begrepen de bepalingen van de Auteurswet en behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, heeft de opdrachtgever het uitsluitende beschikkingsrecht over de binnen het kader van de opdracht door het laboratorium aan hem uitgebrachte rapporten.

2   Uitgebrachte rapporten mogen door de opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van de naam van het laboratorium worden gepubliceerd. Publiceren op andere wijze dan in integrale vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het laboratorium.

3   Het gebruik van het resultaat van de opdracht voor reclamedoeleinden, alsmede het gebruik van de naam van het laboratorium is uitsluitend toegestaan na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1   Het laboratorium staat ervoor in dat opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke (standaard) richtlijnen. Indien het laboratorium aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2   Het laboratorium is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door, in verband met of als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3   Het laboratorium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het laboratorium is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens en/of stoffen.

4   De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt in alle gevallen uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan winstderving, kosten van leegloop en aan derden verschuldigde boeten en bedragen ter vergoeding van geleden schade.

5   In geval van aansprakelijkheid van het laboratorium als bedoeld in het eerste lid, is deze beperkt tot een bedrag van € 5.000 of, indien dat een hoger bedrag mocht betreffen, tot het uit hoofde van de opdracht verschuldigde, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van het laboratorium te allen tijde beperkt is tot een bedrag van maximaal € 50.000. Onder het verschuldigde wordt in dit artikel verstaan, de vergoeding die de opdrachtgever volgens de opdracht bij volledige uitvoering daarvan verschuldigd zou zijn aan het laboratorium. Bij langlopende overeenkomsten wordt onder het verschuldigde verstaan de vergoeding die voor de uitvoering van de desbetreffende deelopdracht verschuldigd is.

6   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan het laboratorium meldt, waarbij, in die gevallen waarin het laboratorium de mogelijkheid heeft de tekortkoming te herstellen, aan het laboratorium een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegeven.

7   De opdrachtgever vrijwaart het laboratorium, zijn medewerkers en de met toepassing van artikel 11 bij de uitvoering van de opdracht betrokkenen tegen aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering of het resultaat van de opdracht tegen het laboratorium worden ingesteld.

 

Artikel 11 - Uitvoering door derden

Het laboratorium is gerechtigd bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van een of meer derden of van personeel in dienst van een of meer derden.

 

Artikel 12 - Wijziging van de voorwaarden

De inhoud van deze algemene voorwaarden, daartoe gerekend de tarieven, kunnen door het laboratorium worden gewijzigd. Deze wijzigingen vinden jaarlijks per 1 januari plaats, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is bepaald. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dagtekening van de brief aan de opdrachtgever, waarin is bekendgemaakt dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, bij de Kamer van Koophandel te Tilburg zijn gedeponeerd en bij het laboratorium ter inzage liggen en aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

 

Artikel 13 – Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen partijen nader overleggen.

 

Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht

1   Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter bevoegd in het arrondissement waar het laboratorium is gevestigd. Van een geschil is sprake indien dat door één der partijen bij de overeenkomst schriftelijk aan de andere partij is kenbaar gemaakt.

2   Op overeenkomsten tussen het laboratorium en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Slotbepaling

1   Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015.

2   Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Aqualab Zuid B.V.’

3   Deze algemene voorwaarden inclusief de bijbehorende tarieven zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, liggen bij het laboratorium ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.